La oss gjøre jobben vår!

Å kreve at vi som helsepersonell avgrenser hvem vi skal hjelpe basert på innvandringsregulerende hensyn er å be oss gå på akkord med vår yrkesetikk.

Vi – sykepleiere, leger og psykologer – vil gjøre jobben vår, som er å gi helsehjelp til de som trenger det, også de papirløse.

La oss få være helsepersonell, og overlate håndheving av innvandringspolitikk til andre.


En irakisk mann undersøkes av lege Bushra.

Vi er helsepersonell.
La oss få gjøre jobben vår!

I følge dagens norske regelverk er papirløse migranters rett til helsehjelp begrenset til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. Papirløse skal i utgangspunktet betale for helsehjelpen, noe som ytterligere begrenser tilgangen i praksis.

Norsk helsepersonell, enten de er leger, sykepleiere eller psykologer, utsettes dermed for et urimelig og uhåndterlig dilemma ved at de avkreves å fravike det grunnleggende prinsippet om å gi helsehjelp basert på behov.

Vår yrkesetikk krever at vi som helsepersonell skal ivareta pasientens interesser og integritet og behandle pasienten med omsorg og respekt, uansett hvem pasienten er. Helsepersonell skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn.

Respekt for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet er elementært i vårt virke. Helsepersonell skal understøtte håp, mestring og livsmot hos pasienten, og beskytte pasienten mot unødvendig begrensing av grunnleggende rettigheter.

Resultatet av dagens regelverk er at pasienter ikke får nødvendig helsehjelp, eller må vente til situasjonen blir akutt, noe som innebærer økt lidelse og risiko for dårlig behandlingsresultat.

Som leger, sykepleiere og psykologer er vi forpliktet til å hjelpe de med sykdom eller lidelser til å gjenvinne sin helse. Vi skal helbrede, lindre og trøste. Et regelverk som forskjellsbehandler eller ekskluderer enkelte grupper, er ikke forenlig med vår yrkesetikk.

Rett til helsetjenester må ta utgangspunkt i individets medisinske og psykologiske behov - ikke innvandringsregulerende hensyn. Vi oppfordrer norske myndigheter til å gi papirløse reell tilgang til helsehjelp, basert på helsefaglige vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige prinsipper.

Vi vil være være leger, sykepleiere og psykologer. Håndheving av innvandringspolitikken overlater vi til andre.


Signer
 

støtter oppropet


Velg "støttespiller" dersom du ikke er lege, psykolog eller sykepleier.

Din e-postadresse vil ikke bli delt med andre.Silje Kristensen
Vibeke Berg-Hansen
Bendik Bull-Hansen
Mina Lilleheier
Silje Hovland
Emmeline Aase
Ingeborg Tiltvik
Hadis Shernejat
Ubah Ibrahim Ige
Henrik Sæterhagen